werkplekoplossing laptopverhoger kuchscherm veiligwerkencovid-19 afremmenvirus barriereschermwerkplek ordnerzuil desinfecterendegel dettol desinfecterendezeep desinfecterendedoekjes ontsmetten handenwassen coronavirus voorkomen

Disclaimer

De website van - en e-mail verzonden door Officemarkt, dient uitsluitend informatiedoeleinden.

Officemarkt besteedt veel zorg aan de samenstelling van de website en de e-mail berichten, doch garandeert niet dat de inhoud juist en volledig is. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website en e-mail berichten, noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens.

Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Deze links of verwijzingen zijn louter ter informatie opgenomen en Officemarkt is niet verantwoordelijk voor het onderhoud, de inhoud of de kwaliteit van de producten en/of diensten aldaar aangeboden.

Officemarkt aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Officemarkt of anderszins gebruikmaakt van deze website, noch is Officemarkt is aansprakelijk voor informatie en gegevens die door gebruikers van de website via internet worden verzonden, noch voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enige manier in verband staat met de website.

Officemarkt behoudt zich het recht voor deze website en de daarin opgenomen informatie of gegevens onmiddellijk en zonder enige kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

De website en e-mail berichten van Officemarkt behelzen generlei aanbod van Officemarkt aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook, noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan Officemarkt tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van Officemarkt , noch door het anderszins gebruikmaken van deze website van Officemarkt ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Officemarkt .

De website is eigendom van Officemarkt en is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie of kopiëren, verspreiden of opslaan voor commercieel gebruik van de daarin opgenomen informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook, vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Officemarkt .

Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Officemarkt in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.